Capacitació

En aquesta pàgina compilaré diversos recursos i informació relacionats amb el Certificat de Capacitació en valencià (CC d’ara endavant). Cada universitat de la Comunitat Valenciana ofereix cursos per obtindre aquesta certificació (i també moltes acadèmies privades de la zona); no obstant això, ací em centraré específicament en les proves lliures, que són gratuïtes i es convoquen ordinàriament un parell de vegades a l’any (i extraordinàriament alguna volta més, sobretot quan s’apropen oposicions que requereixen el CC).

1. Temari

Per a preparar les esmentades proves, és recomanable utilitzar les unitats disponibles a la web del curs que ofereix el cefire.

Núm. Títol
0 Qüestions de llengua oralitat, escriptura i sociolingüística.
1 El plurilingüisme en el sistema educatiu. El marc legal.
2 Teories sobre l’aprenentatge de segones llengües i enfocament TILC.
3 L’avaluació en el procés d’ensenyament i aprenentatge.
4 Materials i espais per a un ensenyament TILC.

2. Descripció de la prova

La informació més rellevant es resumeix a continuació:

 1. La prova durarà dos hores i mitja.
 2. Conté dos parts: una oral i una escrita.
  • En la part escrita cal elaborar un text, de 250 paraules almenys, relacionat amb un dels dos temes proposats. A més a més, s’ha d’omplir un qüestionari de 20 preguntes: 10 d’opció múltiple i 10 de verdader o fals.
  • En la part oral cal exposar un monòleg, que no serà gravat i durarà cinc minuts aproximadament, associat amb un dels dos temes proposats.
 3. S’ha de superar la part escrita i la part oral de manera independent.

Aquest és un model de la prova.

3. Criteris d’avaluació

En relació amb la part escrita:

 • El text té una valoració màxima de 80 punts i es descompta un punt per cada errada gramatical o ortogràfica comesa. Els textos de menys de 250 paraules (una paraula és una unitat lingüística que se separa de la resta mitjançant un espai en blanc en l’escriptura) obtindran una qualificació de zero punts.
 • En el qüestionari:
  • Cada encert sumarà un punt.
  • Cada errada restarà bé 0,5 punts (per a les qüestions de verdader o fals) bé 0,25 punts (per a les d’opció múltiple).
  • Cada resposta en blanc ni sumarà ni restarà punts.

S’obtindrà un apte en aquesta part si la qualificació total és superior a 60 punts

Pel que fa a la intervenció oral, aquesta té una valoració màxima de 30 punts, dividits com s’indica a continuació:

 • Pronunciació: 3 punts.
 • Lèxic: 3 punts.
 • Morfosintaxi: 3 punts.
 • Cohesió i coherència textual: 3 punts.
 • Adequació: 3 punts.
 • Contingut: 15 punts.

S’obtindrà un apte en aquesta part si la qualificació total és superior a 18 punts.

4. Convocatòries

Convé que revisem amb freqüència la pàgina web del Servei de Formació del Professorat associada amb l’oferta lingüística (i més concretament la corresponent a les proves de CC i DM). Els detalls de l’última convocatòria són els següents:

 • Convocatòria de 27 de maig de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoquen proves adreçades a l’obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua estrangera i del Diploma de Mestre de Valencià.
 • Diagrama explicatiu del procediment.

El termini d’inscripció d’aquesta ja està tancat, però els documents poden servir de referència i orientació per a futures convocatòries.

5. Recursos addicionals

El grup de FacebookOpositores sin Capacitació en Valencià. Noticias y recursos’ (enllaç) és, possiblement, el millor lloc on estar al dia de totes les novetats relacionades amb el CC (notícies, cursos, proves, qualificacions…). Els seus membres comparteixen interessants recursos com ara:

 • Directori en Google Drive amb qüestionaris associats a les unitats 3 i 4, així com de caràcter general, que es proposen als cursos presencials del CEFIRE. Pel que fa a la convocatòria de maig d’enguany, la majoria de les preguntes eren idèntiques a les que figuren en aquest recurs.
 • Un altre directori en Google Drive amb els apunts personals d’una integrant del grup de Facebook (qüestionaris, redaccions, esquemes…).

D’altra banda, el canal de YouTube d’en Salva Pérez, Per no frenar, recull excel·lents consells de cara a les parts orals i escrites de les proves de la cieaCOVA, JQCV i EOI. Són una referència molt recomanable a tindre en compte per a fer un bon paper a les proves lliures de CC.

A més a més, destaque els següents vídeos enfocats al CC d’enguany:Així mateix, en deixe uns altres corresponents a les convocatòries de l’any 2018, però que encara són recomanables perquè la prova té la mateixa estructura: